modlitewnik

 

"Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie"
(Mt 6,5-6)

 

Modlitwa do św. Maksymiliana

ŚWIĘTY MAKSYMILIANIE PATRONIE RODZIN i JEDNOŚCI
między małżonkami oraz między rodzicami i dziećmi.
Chroń od pokus i niebezpieczeństw nasze rodziny i spraw,
abyśmy zawsze podejmowali dojrzałe życiowe wybory.

ŚWIĘTY MĘCZENNIKU MIŁOŚCI,
który dałeś świadectwo niezwykłego zaufania Opatrzności,
wyproś nam wielką wiarę, wspomagaj nas w czynieniu dobra,
abyśmy jak Ty, doszli do oglądania Boga w chwale wiecznej. Amen.


Modlitwa Pańska

Ojcze nasz,
któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
przyjdź królestwo Twoje,
bądź wola Twoja,
jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego. Amen.

 

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.

 

Wyznanie wiary "Credo"

Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, Święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

 

Wyznanie wiary "Skład Apostolski"

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

 

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremno.
 3. Pamiętaj abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Główne prawdy wiary

 1. Jest jeden Bóg.
 2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe karze.
 3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
 4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

Trzy Cnoty Boskie

 1. Wiara
 2. Nadzieja
 3. Miłość

 

Siedem Sakramentów Świętych

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Najświętszy Sakrament.
 4. Pokuta.
 5. Namaszczenie chorych.
 6. Kapłaństwo.
 7. Małżeństwo.

 

Przykazanie miłości

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

 

Akty cnót Boskich

Akt wiary
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy,
Wierzę coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości
Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję,
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty Dobro nieskończone.

Akt żalu
Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości,
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

 

Przykazania kościelne

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

 

Uczynki miłosierne wobec ciała

 1. Nakarmić głodnych.
 2. Napoić spragnionych.
 3. Przyodziać nagich.
 4. Przyjąć do domu podróżujących.
 5. Pocieszać więźniów.
 6. Odwiedzać chorych.
 7. Grzebać zmarłych.

 

Uczynki miłosierne wobec duszy

 1. Upominać grzeszących.
 2. Pouczać nieumiejętnych.
 3. Dobrze radzić wątpiącym.
 4. Pocieszać strapionych.
 5. Cierpliwie znosić krzywdy.
 6. Chętnie darować urazy.
 7. Modlić się za żywych i umarłych.

 

Siedem grzechów głównych

 1. Pycha.
 2. Chciwość.
 3. Nieczystość.
 4. Zazdrość.
 5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu.
 6. Gniew
 7. Lenistwo.

 

Pięć warunków sakramentu pokuty

 1. Rachunek sumienia.
 2. Żal za grzechy.
 3. Mocne postanowienie poprawy.
 4. Spowiedź.
 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

 

Cztery cnoty główne

 1. Roztropność.
 2. Sprawiedliwość.
 3. Wstrzemięźliwość.
 4. Męstwo.

 

Siedem darów Ducha Świętego

 1. Dar mądrości.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar umiejętności.
 4. Dar rady.
 5. Dar męstwa.
 6. Dar pobożności.
 7. Dar bojaźni Bożej.

 

Osiem błogosławieństw

 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
 2. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
 3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
 4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
 5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
 6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
 7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
 8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

 

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.
Zdrowaś Maryjo...
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo...
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo...
Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

 

Tajemnice Różańca Świętego

CZĘŚĆ RADOSNA (odmawiamy w poniedziałek i w sobotę)

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie Świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
 5. Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

CZĘŚĆ ŚWIATŁA (odmawiamy w czwartek)

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ BOLESNA (odmawiamy we wtorek i w piątek)

 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa
 5. Pan Jezus umiera na Krzyżu

CZĘŚĆ CHWALEBNA (odmawiamy w środę i w niedzielę)

 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową Nieba i Ziemi

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego 

Na początku odmawiamy modlitwy:

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach (×1):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (×10):

Dla Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie hymn pochwalny na cześć Trójcy Świętej (×3):

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Stacje drogi krzyżowej

Stacja I:  Jezus na śmierć skazany
Stacja II:  Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
Stacja III:  Pierwszy upadek pod krzyżem
Stacja IV:  Pan Jezus spotyka swoją Matkę
Stacja V:  Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi
Stacja VI:  Weronika ociera twarz Jezusowi
Stacja VII:  Drugi upadek pod krzyżem
Stacja VIII:  Jezus spotyka płaczące niewiasty
Stacja IX:  Trzeci upadek pod ciężarem krzyża
Stacja X:  Jezus z szat obnażony
Stacja XI:  Jezus do krzyża przybity
Stacja XII:  Jezus umiera na krzyżu
Stacja XIII:  Jezus z krzyża zdjęty
Stacja XIV:  Jezus do grobu złożony

 

Modlitwa za zmarłych

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

 1. Grzeszyć licząc zuchwale na miłosierdzie Boże.
 2. Rozpaczać albo wątpić w miłosierdzie Boże.
 3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej.
 4. Zazdrościć bliźniemu łaski Bożej.
 5. Mieć zatwardziałe serce wobec zbawiennych napomnień.
 6. Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie.

 

Grzechy cudze

 1. Namawiać do grzechu.
 2. Rozkazywać bliźniemu grzeszyć.
 3. Zezwalać na grzech bliźniego.
 4. Pobudzać do grzechu.
 5. Milczeć, gdy ktoś grzeszy.
 6. Nie karać za grzech.
 7. Pomagać w grzechu.
 8. Usprawiedliwiać grzech cudzy.

 

Grzechy wołające o pomstę do nieba

 1. Rozmyślne zabójstwo.
 2. Grzech sodomski.
 3. Uciskanie ubogich, wdów i sierot.
 4. Zatrzymanie zapłaty sługom i najemnikom.

 

Modlitwa za rodziców

Panie Boże, Ty nakazałeś nam czcić ojca i matkę. Miłuję całym sercem moich drogich rodziców. Wiem, ile im zawdzięczam i dlatego Cię proszę, miej ich w Twojej opiece, obdarz zdrowiem i prowadź ich przez życie drogą Twoich przykazań. Daj im starość pogodną, a po sędziwych latach przyjmij ich do nieba. Amen.

 

Modlitwa przed i po religii

Duchu Święty, 
który oświecasz serca i umysły nasze,
dodaj nam ochoty i zdolności, 
aby ta nauka była dla nas z pożytkiem 
doczesnym i wiecznym. 
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzięki Ci, Boże, za światło Twej nauki.
Pragniemy, abyśmy nią oświeceni,
mogli Cię zawsze wielbić
i wolę Twoją wypełniać na wieki .
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa przed i po posiłku

Boże, dzięki Ci składamy za to, co pożywać mamy. Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz. Amen.
lub
Pobłogosław Panie Boże nas i te dary, które z Twojej dobroci będziemy spożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Chwał Tobie, cześć i dzięki, za posiłek z Twojej ręki. Dobro Boże, dzięki masz za to, co spożywać dasz. Amen.
lub
Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, które spożyliśmy z Twojej dobroci.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Modlitwa kierowcy

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody.
Nie pozwól, Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa,
a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku.
Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości.
Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata
i radość Twej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen.

 

https://episkopat.pl/bp-balabuch-biskupi-ujednolicili-teksty-modlitw/