Wszelkie formalności związane z planowanym ślubem nalezy załatwiać minimum trzy miesiące przed planowanym terminem.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAŁATWIANIEM ŚLUBU:

Pierwsza rozmowa z duszpasterzem:
1. Ustalenie daty ślubu
2. Przedstawienie wymaganych dokumentów, celem spisania protokołu przedślubnego
3. Ustalenie daty sporządzenia protokołu.

Druga rozmowa z duszpasterzem:
1. Sporządzenie protokołu przedślubnego
2. Ustalenie daty wygłoszenia zapowiedzi.

Trzecia rozmowa z duszpasterzem (jeśli jest potrzeba – na tydzień przed ślubem):
1. Omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ŚLUBNYCH:

1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa po pierwszej rozmowie z księdzem
2. Zaświadczenie ukończenia konferencji przedmałżeńskich oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej
3. Dowody osobiste narzeczonych
4. Świadectwo chrztu oraz bierzmowania z parafii chrztu (świeżej daty)
5. Ostatnie świadectwo z katechizacji
6. Dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, wiek, numer i seria dowodu osobistego).

Konferencje przedmałżeńskie składają się z:
– cyklu czterech spotkań (wykładów), po uzgodnieniu z księdzem
– trzech spotkań w poradni przedmałżeńskiej w umówionym terminie.