W drugą niedzielę każdego miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 9.00 w Kościele odbywa się spotkanie z rodzicami i chrzestnymi, którzy pragną ochrzcić swoje dziecko w naszym Kościele.
Zainteresowanych serdecznie zapraszam :)


SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła.

O chrzest dla swoich dzieci proszą ci rodzice, którzy dają publicznie gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary katolickiej.

Prawo kościelne zezwala na udzielenie chrztu dziecku, którego rodzice nie są związani sakramentem małżeństwa, jeśli Istnieje przeszkoda uniemożliwiająca zawarcie takiego związku. Jeżeli taka przeszkoda nie zachodzi, osoby powinny najpierw uregulować swoje sprawy osobiste zgodnie z nauką Kościoła, a dopiero, potem prosić o chrzest dla swojego dziecka.

Dziecko należy zapisać do chrztu w kancelarii parafialnej przynosząc ze sobą:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC.
  2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty poza naszą parafią).
  3. Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres).
  4. Zaświadczenie dla chrzestnych, że są godni spełniać powierzane im obowiązki (od ich proboszcza jeżeli są z innej parafii).

Uwaga! Rodzicami chrzestnymi mogą być jedynie katolicy, którzy:

  • zostali wyznaczeni przyjmującego chrzest lub jego rodziców (opiekunów),
  • są katolikami bierzmowanymi i przyjęli już sakrament Eucharystii,
  • prowadzą życie zgodne z wiarą i czekającymi ich obowiązkami,
  • ukończyli 16 rok życia (można dopuścić wyjątek na podstawie słusznej przyczyny),
  • nie podlegają żadnej karze kanonicznej (prawnie wymierzonej lub stwierdzonej),
  • nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Chrzestni dostarczają zaświadczenie od własnego Ks. Proboszcza, że są wierzący i praktykujący (młodzież szkolna dodatkowo – zaświadczenie od katechety o uczestnictwie w katechezie). Wypada, aby rodzice i chrzestni przystąpili z okazji chrztu do Sakramentu Pokuty i przyjęli Komunię świętą podczas Mszy świętej. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w konferencji przygotowującej przed chrztem dziecka.

Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach, możliwie najszybciej po urodzeniu.